Dostawa powyżej 600 zł - GRATIS    Szczegóły
0
Mój koszyk
telefon stacjonarny
+48 44 714 94 65
Edyta
+48 601 236 111
Kasia
+48 601 994 498
Darek
+48 601 220 638
Zbyszek (XXLmen)
+48 607 250 217
Jarek (hurt)
+48 605 455 649
0
telefon stacjonarny
+48 44 714 94 65
Edyta
+48 601 236 111
Kasia
+48 601 994 498
Darek
+48 601 220 638
Zbyszek (XXLmen)
+48 607 250 217
Jarek (hurt)
+48 605 455 649

Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.standar.pl

1. INFORMACJE OGÓLNE
2. DEFINICJE
3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
4. WARUNKI SPRZEDAŻY
5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
6. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
7. PŁATNOŚĆ
8. DOSTAWA TOWARÓW
9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem https://www.sklep.standar.pl jest STAN-DAR S. SKWARKA, D. ZALEWSKI Sp. j., prowadzący działalność gospodarczą w Gałkowie Dużym (95-041) przy ul. Dzieci Polskich 2/1,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000092599 , o numerze NIP: 7730009833, REGON 590000879.
1.2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady sklepu funkcjonującego pod domeną
https://www.sklep.standar.pl oraz świadczenia i korzystanie z usług Sprzedawcy oraz zasad sprzedaży towarów przez Sprzedawcę . Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
1.3. Nazwa Serwisu sklep.standar.pl, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, treść, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
1.4. Sprzedawca posiada wszystkie prawa niezbędne do prezentowania marek poszczególnych producentów w ramach prowadzonego przez siebie serwisu internetowego.

2. DEFINICJE

2.1. Sprzedawca –  STAN-DAR S. SKWARKA, D. ZALEWSKI Sp. j., prowadzący działalność gospodarczą w Gałkowie Dużym (95-041) przy ul. Dzieci Polskich 2/1,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000092599 , o numerze NIP: 7730009833, REGON 590000879
2.2. Serwis - prowadzony przez Sprzedawcą sklep internetowy dostępny pod domeną https://www.sklep.standar.pl, w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż.
2.3. Produkt – towar lub usługa będąca przedmiotem sprzedaży. Towary prezentowane w Serwisie są Towarami nowymi, oryginalnymi, markowymi, wolnymi od wad.
2.4. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Nabywców oraz Sprzedawcy.
2.5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Nabywcę ze Sprzedawcą z chwilą potwierdzenia transakcji.
2.6. Dane – treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie, przetwarzane przez Sprzedawcę za zgodą i w zakresie, na jakim uzyskał zgodę od Użytkownika.
2.7. Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji, zamówienia w Serwisie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcą, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
2.8. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Serwisie zawarła ze Sprzedawcą Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto.
2.9. Rejestracja/ Login - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.
2.10. Konto - zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w Serwisie. Dostęp do Konta umożliwia Klientowi składanie ofert na zakup wybranego przez siebie Produktu.
2.11.Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Serwisu umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane Produkty jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia.
2.12. Klient – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i tym samym uprawniony do składania ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu Produktów w sposób jednorazowy.
2.13. Nabywca – Klient i Użytkownik, dokonujący zakupu towarów w Serwisie.
2.14. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Klientom i Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: https://www.sklep.standar.pl .
2.15. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Prowadzenie przez Sprzedawcą Serwisu obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi: możliwość zakupu prezentowanych Produktów jako Klient lub Użytkownik, możliwość rejestracji jako Użytkownik, możliwość nadsyłania zamówień ofertowych, przeglądania historii zamówień (Użytkownik), możliwość zapisania się do newslettera, usług serwisowych.
3.1.1. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez Sprzedawcę Kont Użytkowników, umożliwiający składanie przez Klientów ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu Produktów;
3.1.2. Udostępnianie przez Sprzedawcę przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych.
3.2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika i Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania treści internetowych, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

4. WARUNKI SPRZEDAŻY

4.1. Prezentacja Produktów przez Sprzedawcę może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4.2. W celu dokonania zakupu Produktów Użytkownik nie musi się zalogować.
4.3. Prezentowane Produkty są ograniczone ilościowo. Ilość Produktów, która jest prezentowana w Serwisie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie.
4.4. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Nabywcę zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów Produktu. Każdy Produkt podany w zamówieniu przez Nabywcę jest przedmiotem osobnej oferty.
4.5. Po wyborze zaprezentowanego w Sklepie Produktu, aby złożyć ofertę Nabywca musi przejść do Koszyka. Na pierwszym etapie składania oferty, wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone.
4.6. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają wszelkie podatki). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki i ewentualnych kosztów zwrotu towarów w przypadku odstąpienia od umowy.
4.7. Po potwierdzeniu Nabywca przechodzi automatycznie do drugiego etapu, „Dostawy”, w którym powinien podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, dane do faktury oraz dane wysyłkowe. Nabywca wraz zamówionym towarem otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub na życzenie Nabywcy faktury VAT.
4.8. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Nabywca przechodzi automatycznie do etapu trzeciego, zwanego „Płatność”. Płatność za zamówiony towar następuje przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pobraniem w momencie dostawy.
4.9. Po zrealizowaniu powyższych kroków Nabywca w ciągu doby otrzymuje e-mail potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży lub zawierający informację o braku akceptacji oferty. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy Umowa sprzedaży zostaje zawarta.
4.10. W przypadku braku możliwości świadczenia przez Sprzedawcę z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od sumę pieniężną.
4.11. Po potwierdzeniu przez Nabywcę widocznych w Koszyku Produktów a przed dokonaniem wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu za Produkt, Nabywca zostanie poproszony przez Sprzedawcę o podanie pełnego adresu do wysyłki Produktu, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie.
4.12. Zamówienia z wysyłką zagraniczną mogą być złożone jedynie drogą e-mailową na adres sklep@standar.pl. W treści zamówienia należy podać kod produktu (jeżeli występuje), jego nazwę, ilość, dokładny adres wysyłki oraz dane osobowe, niezbędne do wysyłki oraz adres e-mail. Sklep wysyła  potwierdzenie zamówienia z podaniem wartości zakupu plus koszt wysyłki (cena przeliczna jest na walutę EURO, Dolar USA według średniego kursu NBP z poprzedniego dnia roboczego.) oraz danymi do dokonania wpłaty. Wysyłki zagraniczne realizowane tylko za przedpłatą.
4.13.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Produktów w dowolnym momencie, jednakże Nabywcy, którzy dodali produkt do koszyka dokonują zakupu na warunkach istniejących w chwili dołożenia produktu do koszyka.
4.14. Sprzedawca zastrzega, że do momentu dokonania wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.
4.15.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu Nabywcy w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.
4.16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w niniejszym dziale, w punkcie 4.7, 4.8., 4.11 i 4.12 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
4.17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywców oraz wynikające z tego konsekwencje.

5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

5.1.Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
5.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
5.4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie.
5.5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
5.6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie.

6. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

6.1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Nabywcy mogli nabyć Produkty, na które złożyli zamówienie.
6.2. W przypadku braku dostępności Produktu, po dokonaniu płatności przez Nabywcę, Sprzedawca zwróci Nabywcy dokonaną wpłatę na poczet zamówionego Produktu i jego dostawy najpóźniej w terminie do 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

7. PŁATNOŚCI

7.1. Nabywca może dokonać płatności za Produkt za pomocą:
a) przelewu na rachunek bankowy:

  •     płatność w złotówkach (PLN) PeKaO S.A. I oddział Brzeziny : 66 1240 3334 1111 0000 2773 6724
  •     płatność w dolarze (USA) PL SWIFT PKO PPLPW: PL   93 1240 3334 1787 0010 3223 0849
  •     płatność w EURO PL SWIFT PKO PPLPW :PL   46 1240 3334 1978 0010 4677 6898

b) płatności przy odbiorze osobistym z magazynu sklepu – Gałków Duży, ul. Dzieci Polskich 2/1,
c) płatności za pobraniem.
7.2. Koszt przesyłki zamówionych produktów ponosi Nabywca.
7.2.1. Koszt przesyłki krajowej:
a) paczka dostarczana przez Firmę Kurierską DPD / INPOST (przedpłata na konto) przy zakupach do 600zł – 15 zł,
b) paczka dostarczana przez Firmę Kurierską DPD / INPOST (przedpłata na konto) przy zakupach powyżej 600zł – wysyłka gratis,
c) paczka dostarczana przez Firmę Kurierską DPD / INPOST (paczka pobraniowa )  - 18 zł,
d) odbiór osobisty z magazynu sklepu – gratis.
7.3. Wysyłka zamówionych Produktów następuje po dokonaniu pełnej wpłaty na poczet zamówienia na konto Sprzedawcy.
7.3.1. W przypadku wysyłki zagranicznej zamówienie jest wysyłane po potwierdzeniu zamówienia przez Nabywcę na adres sklep@standar.pl i po dokonaniu pełnej wpłaty za zakupione produkty oraz za przesyłkę.
7.4. Cena Produktu podana w jego opisie obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu w tym kosztów ewentualnego zwrotu produktów w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Nabywca.

8. DOSTAWA TOWARÓW

8.1. Czas realizacji zamówienia wynosi 2-14 dni roboczych.
8.2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymanie potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy.
8.3. Czas dostawy towarów wynosi 2-7 dni roboczych.
8.4. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Nabywca.
8.5. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, poza przypadkami wskazanymi w pkt. 4.12. oraz 7.3.1.
8.6. Zwracamy się do Państwa z prośbą o to by sprawdzić przesyłkę po jej dostarczeniu w obecności kuriera lub innej osoby dokonującej dostawy. Nabywca w przypadku zauważenia, że opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy mogące powstać w trakcie transportu proszony jest o sporządzenie wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz zawiadomienia Sprzedawcy pod następujący adres e-mail: sklep@standar.pl

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1.Nabywca będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827.).
9.2. Nabywca prowadzący działalność gospodarczą może złożyć reklamację zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.
9.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy sklep@standar.pl lub listownie na adres STAN-DAR S. SKWARKA, D. ZALEWSKI Sp. j., 95-041 Gałków Duży, ul. Dzieci Polskich 2/1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Nabywca zawał Umowę, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz w miarę możliwości dowód zakupu oraz numer zamówienia. Formularz reklamacji do pobrania.
9.3.a. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności,na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
9.4. W przypadku o którym mowa w pkt.9.3. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.
9.5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy w terminie 14 dni.
9.6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Nabywcy nie będącego konsumentem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy w terminie 14 dni.
9.7. Sprzedawca wyłącza całkowicie możliwość korzystania z rękojmi za wady produktu przez Nabywcę nie będącego konsumentem.
9.8. O fakcie wpłynięcia reklamacji jak i rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Konsument w przypadku uznania reklamacji otrzyma zwrot kosztów przesyłki Produktu.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

10.1. Kupujący ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
10.2.Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie formularzu odstąpienia od umowy wraz z zakupionym towarem i dokumentem potwierdzającym zakup przed jego upływem - można tego dokonać listownie na adres STAN-DAR S. SKWARKA, D. ZALEWSKI Sp. j., 95-041 Gałków Duży, ul. Dzieci Polskich 2/1.

W celu odstąpienia od umowy Nabywca będący konsumentem może skorzystać z naszego formularza:

 

10.2.1. Sprzedawca po otrzymaniu od konsumenta informacji o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jej otrzymaniu informuje Nabywcę o doręczeniu mu informacji o odstąpieniu od umowy.
10.3. Zwrot produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Produkt odsyłany Sprzedawcy powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była nieunikniona w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
10.3.A. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku zamówienia produktów wykonanych wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb oraz w przypadku świadczenia usług przez Sprzedawcę, jeżeli ten wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – co niniejszym się czyni.
10.4. Koszt zwrotu produktu ponosi Nabywca- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dostarczonych mu za pobraniem.
10.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę, którą ten zapłacił za zamówiony produkt wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 14 dni. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu ich odesłania.
10.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonowania rzeczy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.Wykorzystywanie przez Nabywców nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu, opisów produktów) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.
11.2. Nabywca przed potwierdzeniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z regulaminem oraz o jego akceptację.
11.3. Regulamin jest dostępny pod adresem www.sklep.standar.pl/regulamin/
11.4. Zamówienie produktów jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za produkty zamówione produkty.
11.5.    Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści zniesławiających, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
11.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2019. r.