Dostawa powyżej 600 zł - GRATIS    Szczegóły
0
Mój koszyk
telefon stacjonarny
+48 44 714 94 65
Edyta
+48 601 236 111
Kasia
+48 601 994 498
Darek
+48 601 220 638
Zbyszek (XXLmen)
+48 607 250 217
Jarek (hurt)
+48 605 455 649
0
telefon stacjonarny
+48 44 714 94 65
Edyta
+48 601 236 111
Kasia
+48 601 994 498
Darek
+48 601 220 638
Zbyszek (XXLmen)
+48 607 250 217
Jarek (hurt)
+48 605 455 649

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.standar.pl/ (zwanego dalej „Sklepem”).
2. Właścicielem Sklepu oraz administratorem danych jest Spółka STAN-DAR S. SKWARKA, D. ZALEWSKI Sp. j., prowadząca działalność gospodarczą w Gałkowie Dużym (95-041) przy ul. Dzieci Polskich 2/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000092599 , o numerze NIP: 7730009833, REGON 590000879 – dalej zwana standar.pl/Sprzedawca.
3. Sprzedawca dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep
4. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej RODO

§ 1 Cele i rodzaj przetwarzanych danych osobowych

1. Sprzedawca zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową - zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a)składania zamówienia w Sklepie Internetowym ;
b)subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).
3. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Nabywca podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
e) w przypadku, gdy Klientem jest przedsiębiorca, podaje również:

  • a. firmę przedsiębiorcy;
  • b. numer NIP.

4. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
5. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: rodzaj przeglądarki, adres IP przypisany do komputera Nabywcy bądź zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, czas dostępu, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego.
6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie.

§ 2 Sposób wykorzystywania zebranych danych

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sprzedawca przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Sprzedawcy co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
1.1. Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce bądź w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) firmie kurierskiej;
b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu realizacji płatności:
a) PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
b) bank PeKaO S.A.
5.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom Sklepu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych jak również dostosowania Sklepu do preferencji Klientów oraz administrowania Sklepem.
6.W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego – Newsletter - na jego adres e-mail Sprzedawca dostarczał będzie wiadomości elektroniczne, które zawierają informacje handlowe – w tym dotyczące promocji oraz nowych produktów dostępnych u Sprzedawcy.
7. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
7.1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, w przypadku odwołania zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sprzedawca i jakie mogą być podnoszone wobec niego (terminy przedawnienia wynoszą lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej).
7.2. Gdy podstawę przetwarzania danych stanowi wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez  Sprzedawcę tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a następnie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
8. Sprzedawca, gdy skierowane zostanie do niego żądanie, udostępnia danych osobowych, uprawnionym organom państwowym np. prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma obowiązek ich udostępnienia.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych powszechnie pod nazwą cookies. Zapisywane są one przez standar.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Mają one na celu identyfikację Sklepu i uproszczenie niektórych operacji. Plik cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez standar.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep, jak również możliwość sporządzenia ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych w ramach Sklepu produktów.
2. Sprzedawca wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Mechanizm cookies sesyjnych nie daje możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych jak również żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.
b) Cookies trwałe są to pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych jak również żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.
3. Sprzedawca wykorzystuje cookies własne w celu:
analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu, co pozwala na ulepszanie jego struktury oraz zawartości.
4. Sprzedawca wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Sklepu. W swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia bądź wyłączenia dostępu plików cookies do ich komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, może jednak być ograniczone z uwagi na funkcje, które wymagają plików cookies.
6. Sprzedawca może gromadzić adresy IP Użytkowników Sklepu. Adres IP jest numerem przydzielanym komputerowi Użytkownika odwiedzającego Sklep przez dostawcę usług internetowych, który umożliwia dostęp do Internetu. Adres IP jest zwykle przypisywany komputerowi w sposób dynamiczny - zmienia się podczas każdorazowego połączenia z Internetem , dlatego też traktowany jest jako nieosobista informacja identyfikująca. standar.pl adres IP  wykorzystuje przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja pomocna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, jak również w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, oraz niepowołanych automatycznych programów służących do przeglądania treści prezentowanych przez Sprzedawcę w sklepie internetowym.
7. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Klientowi Sprzedawcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody danej standar.pl, w tym na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 RODO w każdym momencie, które odnosi skutek od momentu cofnięcia zgody,  nie wpływając na przetwarzanie dokonywane przez Sprzedawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy Sprzedawcy.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
4. Klient ma możliwość zmiany i usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń od danego Klienta.
5. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.
6. Zgodnie z przepisem art 21 RODO klientowi służy prawo sprzeciwu wobec wykorzystywania danych, a w szczególności profilowania, jeżeli Sprzedawca przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes np. marketing swych produktów i usług , prowadzenie statystyki w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, badania poziomu satysfakcji.
7.1. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów czy usług jest dla standar.pl jednoznaczne ze złożeniem sprzeciwu przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
7.2. W przypadku, gdy sprzeciw będzie zasadny, a Sprzedawca nie będzie posiadała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – dane Klienta co do których korzystania wniósł sprzeciw zostaną usunięte.
8. Zgodnie z przepisem art 17 RODO Klient posiada prawo żądania usunięcia wszystkich danych bądź ich części.
8.1. Klient posiada prawo żądania usunięcia danych w szczególności w przypadku gdy wycofał daną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez niego zgodę, dane osobowe Klienta nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane bądź w których były przez standar.pl przetwarzane, Klient wniósł sprzeciw co do wykorzystywania jego danych w celach marketingowych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w związku wywiązaniem się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Sprzedawca podlega, dane osobowe zebrane zostały w wyniku oferowania usług społeczeństwa informacyjnego.
9. Zgodnie z przepisem art. 18 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
10. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych przez Klienta, w związku z wniesieniem sprzeciwu bądź też wycofaniem przez niego zgody, Sprzedawca może zachować pewne dane osobowe, jednak w takim zakresie jaki jest niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń np.: imię, nazwisko, adres e-mail (rozpatrywanie skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z usług Sprzedawcy), a dodatkowo również adresu zamieszkania czy adresu korespondencyjnego, nr zamówienia (rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży/usług).
11. Zgodnie z przepisem art 15 RODO Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania,
b) kategorie odnośnych danych osobowych,
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
12. Osoba, której dane dotyczą może uzyskać od administratora kopię swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 
13. W myśl przepisu art. 16 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, które skieruje na adres poczty elektronicznej sklep@standar.pl .
14. W myśl przepisu art 20 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bądź też poprosić Sprzedawcę o przesłanie ich bezpośrednio wskazanemu przez nią administratorowi, pod warunkiem, iż jest to technicznie możliwe. W przypadku wystąpienia o przekazanie danych osobowych nastąpi to w formacie umożliwiającym na odczyt maszynowy. Administrator zobowiązuje się do wykonania żądania w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wpływu żądania.
15. Osoba, której dane dotyczą może zgłaszać do administratora skargi, zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzana jej danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
16. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Sprzedawcy przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej sklep@ standar.pl
17. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przedmiocie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych bądź innych praw przyznanych przez RODO.

§ 5 Postanowienia końcowe, zmiany Polityki Prywatności

1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@ standar.pl
2. Data wejścia w życie 15.03.2019 r.